Kto ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjentów?

W związku z licznymi pytaniami Pacjentów o to, kto ma dostęp do dokumentacji medycznej chcemy przypomnieć, że zasady udostępniania dokumentacji medycznej są ściśle regulowane przez ustawę o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  Każda placówka medyczna – bez względu na jej profil ma obowiązek ich przestrzegać. Dane zawarte w historii choroby są danymi poufnymi i ich ochrona powinna być priorytetem w działalności każdej poradni medycznej.

 

Kto może mieć wgląd do dokumentacji medycznej?

Wgląd do dokumentacji medycznej chorego mają: Pacjent, osoba przez niego upoważniona, personel medyczny oraz na ściśle określonych zasadach – niektóre instytucje. Placówka medyczna może na wniosek zainteresowanych przygotować odpłatną kopię historii choroby. Zgodnie z art. 26 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 ze zm.) chory może żądać od placówki udostępnienia swojej dokumentacji medycznej. Z wnioskiem może wystąpić nie tylko sam zainteresowany, ale także jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba, którą upoważnił. Po śmierci chorego wgląd do jego dokumentacji medycznej może mieć jedynie osoba, którą upoważnił za życia.

 

Udostępnianie dokumentacji instytucjom

Jeżeli świadczenia są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia to placówka medyczna musi udostępnić jego upoważnionym przedstawicielom historie chorób z tytułu kontroli lub nadzoru. O udzielenie danych związanych z chorobą Pacjenta może także wystąpić, w związku z prowadzonym postępowaniem sąd lub prokurator. Na mocy ustawy takie prawo dostał także Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z prowadzonym przez niego postępowaniem dotyczącym Pacjenta, np. rentowym. Należy podkreślić, że zakładom ubezpieczeń dokumentacja medyczna może być udostępniona, pod warunkiem, że chory wyrazi na to zgodę.

 

Jak otrzymać kopię historii choroby

Historię choroby można dostać w postaci wyciągów, odpisów lub kopii. Koszty ich wydania ponosi zainteresowany czyli: Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoby przez niego upoważnione.

 

Gabinety Rozwoju strzegą tajemnicy lekarskiej i praw Pacjenta

Chcąc zapewnić najwyższy komfort i poczucie bezpieczeństwa Pacjentom specjaliści z Gabinetów Rozwoju dokładają wszelkiej staranności w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie pytania dotyczące zarówno zasad udzielania świadczeń jak i praw Pacjentów.